ViCMS 2.1 – Menu i panele

Sekcja „Pasek boczny” części administracyjnej dostępna jest tylko dla super administratorów. Kryje ona opcje pozwalające na zarządzanie panelami oraz kolejnością przypiętych do menu witryny stron i ich widocznością w menu górnym, o ile takie istnieje. Niektóre skórki bowiem mogą go nie obsługiwać. Liczba opcji sekcji zależy od włączonych funkcji systemu.

Menu witryny

Zarządzanie menu możliwe jest tylko w przypadku włączonej obsługi stron lub galerii zdjęć. Jeżeli więc przynajmniej jedna z tych funkcji jest uruchomiona, super administrator może wybrać opcję „Menu witryny„. Ukaże się wtedy ekran, podobny do przedstawionego na obrazku poniżej.

Funkcje "Menu witryny"
Funkcje „Menu witryny”

Podzielić go można na dwie części – dostępne w zależności od wspomnianych już funkcji. Pierwsza zawiera listę stron przypiętych do menu witryny. To, czy dana strona będzie przypięta czy też nie, można określić podczas jej tworzenia lub edycji.

Lista zawiera informacje odnośnie stanu (opublikowany lub nieopublikowany), nazwy stron, widoczności w menu górnym oraz pozycji. Jeśli odnośnik do danej strony nie jest prezentowany w górnym menu, w rzędzie jej odpowiadającym znajdował się będzie przycisk„dołącz”. W przeciwnym wypadku będzie to przycisk „odłącz”. Użycie przycisków będzie powodowało odpowiednio przypinanie i odpinanie danej strony do/z menu górnego.

Jeżeli lista zawiera więcej niż jedną stronę, możliwe jest manipulowanie kolejnością wyświetlania odnośników za pomocą przycisków ze strzałkami (zmiana pozycji). Wciśnięcie przycisku „\/” spowoduje przesunięcie wybranej strony o jedną pozycję w dół, zaś przycisku „/\” o jedną w górę. Pozycja na liście odpowiada nie tylko za kolejność w menu bocznym, ale również w menu górnym. W tym drugim przypadku uwzględnione zostaną tylko strony do niego podpięte.

Druga część ekranu dotyczy galerii zdjęć. Konkretnie – określenia miejsca wyświetlania odnośnika do niej. Ta sama opcja dostępna jest również w parametrach witryny. Link do galerii może znajdować się w menu górnym, bocznym lub zarówno w jednym, jak i w drugim jednocześnie. Aby wybrać jedną z opcji wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole typu radio, a następnie wcisnąć znajdujący się obok przycisk „zatwierdź„.

Panele

Panele są to bloki z dowolną zawartością, podobne do menu witryny, które mogą również znajdować się w pasku bocznym. Sekcja „Pasek boczny” części administracyjnej zawiera widoczne dla super administratorów opcje umożliwiające tworzenie, edycję i usuwanie paneli. Po wybraniu opcji „Dodawanie panelu” wyświetlony zostanie ekran, jak na obrazku.

Tworzenie nowego panelu
Tworzenie nowego panelu

W celu stworzenia nowego panelu wymagane jest wprowadzenie nazwy jego nagłówka oraz określenie zawartości. Ta ostatnia podlega formatowaniu.

Panele można podzielić na trzy grupy określające sposób umieszczenia ich w pasku bocznym. Są to:

  • widoczne na stronie głównej – będą wyświetlane na samej górze, tylko na pierwszej stronie serwisu, a więc w aktualnościach lub na stronie głównej w przypadku wyłączenia funkcji aktualności.
  • widoczne wszędzie – na samej górze (nad menu witryny, jednak poniżej paneli pierwszej grupy)
  • widoczne wszędzie – na samym dole (pod menu witryny)

Kolejność (pozycję) w ramach tych grup można później dodatkowo modyfikować. Wykonuje się to na liście paneli (opcja „Edycja i usuwanie paneli„).

W trakcie dodawania można (prócz ew. wyłączenia graficznych emotikon dla danego panelu) określić również widoczność (aktywność/stan) panelu. Jeżeli panel jest aktywny, będzie wyświetlany w serwisie. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona.

W celu usunięcia panelu, edycji jego danych lub pozycji należy wybrać opcję „Edycja i usuwanie paneli” z menu części administracyjnej. Ukaże się ekran z listą, podobny do poniższego.

Lista paneli
Lista paneli

Informacje o panelach na liście zgrupowane są w tabelach według sposobu umieszczenia ich na pasku bocznym. Kliknięcie na przycisk „edytuj” obok nazwy danego panelu powoduje wyświetlenie formularza identycznego jak przy dodawaniu, wypełnionego jednak danymi, które można modyfikować, zmieniając np. przynależność panelu do grupy.

Z poziomu omawianej listy każdy panel może zostać zupełnie usunięty – służy do tego przycisk „usuń„.

W kolumnie „stan” (widoczność/aktywność) znajdują się przyciski „wyłącz” lub „włącz” pozwalające na – odpowiednio – dezaktywację oraz aktywację panelu.

Panele mogą być przesuwane w ramach danej grupy (tabeli) poprzez zmianę pozycji za pomocą przycisków ze strzałkami – podobnie jak to miało miejsce ze zmianą pozycji stron w menu.